Artículos sobre: Interacción

mosaic200 Vilà i Òdena
Entrevista amb Irma Vilà i Òdena

Entrevista amb Irma Vilà i Òdena, professora, ex directora de Mosaic, comissària d’art, ciència i tecnologia.

mosaic200-abella
L’experiència d’usuari/ària com a element clau per a la reflexió i el disseny

L’experiència d’usuari/ària és un element clau per a la reflexió i el disseny de l’entorn que ens envolta. La varietat de persones usuàries i les seves habilitats plantegen un repte a tenir en compte en els projectes creatius. Per això, recursos com el disseny emocional i el disseny inclusiu són eines cada vegada més rellevants.

mosaic200-abella
La experiencia de usuario/a como elemento clave para la reflexión y el diseño

La experiencia de usuario/a es un elemento clave para la reflexión y el diseño del entorno que nos rodea. La variedad de personas usuarias y sus habilidades plantean un reto a tener en cuenta en los proyectos creativos. Por ello, recursos como el diseño emocional y el diseño inclusivo son herramientas cada vez más relevantes.

mosaic200-rosado
Tensions i interseccions entre aprenentatge automàtic i creació artística

Els avanços espectaculars que ha experimentat la IA han impactat en l’art, de manera que han avivat el debat entorn del concepte de creativitat. Ofereixen als creadors un espai en què explorar noves maneres de col·laboració amb les màquines, alhora que plantegen desafiaments per a la formació artística, com la integració de l’automatització amb la sensibilitat, l’abordatge de qüestions ètiques i l’adaptació constant...

mosaic200-rosado
Tensiones e intersecciones entre aprendizaje automático y creación artística

Los espectaculares avances que ha experimentado la IA han impactado en el arte, avivando el debate en torno al concepto de creatividad. Ofrecen a los creadores un espacio en el que explorar nuevas formas de colaboración con las máquinas, al tiempo que plantean desafíos para la formación artística, como la integración de la automatización con la sensibilidad, el abordaje de cuestiones éticas y la constante adaptación...

Contreras
L’evolució de les dones en la indústria multimèdia: avanços, desafiaments i oportunitats

La indústria multimèdia, que abasta camps com el cinema, la televisió o els videojocs, ha estat històricament dominada per veus masculines. Tanmateix, en els darrers deu anys, s’ha produït un avanç notable en la participació i representació de les dones en aquesta indústria. Aquest article descriu breument com ha evolucionat la situació de les dones en la indústria multimèdia, i ha destacat els avanços duts a terme,...

Contreras
La Evolución de las mujeres en la industria multimedia: avances, desafíos y oportunidades

La industria multimedia, que abarca campos como el cine, la televisión o los videojuegos, ha sido históricamente dominada por voces masculinas. Sin embargo, en los últimos diez años, se ha producido un notable avance en la participación y representación de las mujeres en esta industria. Este artículo describe brevemente cómo ha evolucionado la situación de las mujeres en la industria multimedia, destacando los avance...

mosaic200
Editorial Mosaic número 200: Dones: visió i aportacions a l’àmbit multimèdia

En el número 200 de MOSAIC, «Dones: visió i aportacions a l’àmbit multimèdia», analitzem i contextualitzem les aportacions de les dones —cada vegada més presents— en el nostre àmbit d’estudi. La indústria multimèdia, que comprèn des de projectes audiovisuals fins a videojocs, ha experimentat una transformació significativa en les últimes dècades. Històries que acostumaven a ser dominades per veus masculines ara s’ent...

mosaic200
Editorial Mosaic número 200: Mujeres: visión y aportaciones en el ámbito multimedia

En el número 200 de MOSAIC, «Mujeres: visión y aportaciones en el ámbito multimedia», analizamos y contextualizamos las aportaciones de las mujeres —cada vez más presentes— en nuestro ámbito de estudio. La industria multimedia, que abarca desde proyectos audiovisuales hasta videojuegos, ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Historias que alguna vez estuvieron dominadas por voces ma...